• darkblurbg
    Menno MEELDIJK
    Advocaat - Avocat - Attorney

Het insolventierecht regelt de rechten en plichten van bedrijven of handelaars in financiële moeilijkheden.

De wettelijke regelingen op dit vlak werden de laatste jaren meermaals gewijzigd en zijn erg ondoorzichtig.

De wet continuïteit ondernemingen wil ondernemingen in moeilijkheden maximale kansen te geven om de moeilijkheden te overwinnen en de onderneming of een onderdeel ervan te redden.

De doelstelling van de procedure rechterlijke reorganisatie kan zijn :

  •      het sluiten van een minnelijk akkoord met een of meerdere schuldeisers
  •      het sluiten van een collectief akkoord
  •      de overdracht van het geheel of een deel van de onderneming onder rechterlijk gezag.

Voor een periode van 6 maanden worden alle uitvoeringen van vonnissen door gerechtsdeurwaarders opgeschort.

Bovendien kan het bedrijf in moeilijkheden vrij beslissen wie men wil betalen in het kader van de reorganisatie en wie niet.

Uw rechten als schuldeiser komen ernstig in het gedrang.

Ons kantoor helpt u een goed inzicht te krijgen in de toestand van het bedrijf in moeilijkheden en vrijwaart uw belangen in de procedure.

Ook in geval van faillissement van uw klant beschermen wij uw belangen tegen de aanspraken van de curator.

Zo kunt u bijvoorbeeld verkochte goederen terugeisen uit de failliete boedel wanneer ze onder eigendomsvoorbehoud geleverd werden of kunt u als schuldeiser bepaalde wettelijke voorrechten inroepen.