• darkblurbg
    Menno MEELDIJK
    Advocaat - Avocat - Attorney
Het honorarium vormt de tegenprestatie voor het werk dat de advocaat uitvoert. Dit omvat het bestuderen van het dossier, de juridische opzoekingen, het juridische advies, de vertegenwoordiging voor de Rechtbank, de opstelling van akten, het voeren van correspondentie en dergelijke meer.
 
In België bestaan er geen opgelegde tarieven voor de berekening van de honoraria. Het honorarium wordt door iedere advocaat zelf bepaald en moet volgens de wet met 'billijke gematigheid' worden vastgesteld.

Het kantoor bepaalt het honorarium in functie van de aan de zaak bestede tijd, de inzet van de zaak, de complexiteit en het behaalde resultaat.

Drie berekeningsmethodes voor het honorarium kunnen met ons kantoor worden afgesproken:

  •      Uurtarief
  •      Aanneemsom
  •      Incassotarief

1.

Het uurtarief wordt van tevoren afgesproken met de cliënt, rekening houdend met de aard van de zaak.

Het honorarium wordt per uur gefactureerd, waarbij uitsluitend daadwerkelijk gepresteerde uren aangerekend worden.

Bovenop de honoraria wordt een vergoeding voor kantoorkosten in rekening gebracht. 

De kosten worden als volgt berekend:

  •    correspondentie en/of faxverkeer: 10,00 euro /eenheid (brief of fax)
  •    fotokopies: 0,20 EUR per eenheid  
  •    verplaatsing : 0,50 EUR /km

De aangegeven tarieven zijn exclusief (21%) BTW.

2.

Onder aanneemsom wordt verstaan dat de kosten en honoraria voor welbepaalde prestaties van tevoren afgesproken en bevestigd worden.

Zo kan er bijvoorbeeld een vast honorarium worden afgesproken wanneer er in een incassozaak vonnis bij verstek of zonder betwisting moet worden gevorderd voor de rechtbank.

Het afspreken van een vaste aanneemsom  is echter niet mogelijk voor betwiste gerechtelijke procedures waarbij niet vooraf ingeschat kan worden welke prestaties er zullen moeten worden verricht.

Het valt soms niet te voorspellen welke betwistingen er zullen worden opgeworpen door de tegenpartij en welke prestaties vereist zullen om zijn een betwiste zaak tot een goed einde te brengen.

3.

Het incassotarief houdt in dat het ereloon berekend wordt door toepassing van een percentage op de waarde van de zaak of de geïncasseerde sommen.

Het toepasselijke incassotarief wordt van tevoren afgesproken en schriftelijk bevestigd.

Afspraken op basis van ‘no cure no pay’ zijn in België wettelijk niet toegestaan voor advocaten, ook niet wanneer het gaat om incassozaken.

Wanneer een gerechtelijke procedure wordt gevoerd legt de rechtbank de kosten van de advocaat ten laste van de verliezende partij onder de vorm van de wettelijke rechtsplegingsvergoeding, die afhankelijk is van de inzet van de zaak.

Zo bedraagt de wettelijke rechtsplegingsvergoeding (basisbedrag) voor een zaak met een inzet tussen 10.000 en EUR 20.000 bijvoorbeeld EUR 1.320, en voor een zaak met een inzet tussen EUR 20.000 en EUR 40.000: EUR 2.400.

De tarieven van de rechtsplegingsvergoedingen zijn terug te vinden in een officiële wettelijke tabel, die aangepast wordt aan de index van de consumptieprijzen.

Het honorarium van de advocaat bedraagt nooit minder dan de geïncasseerde rechtsplegingsvergoeding.

 

De bovenvermelde drie methodes van berekening van het honorarium zijn niet onverenigbaar met elkaar. Zij kunnen cumulatief worden toegepast.

Gemaakte kosten zoals deurwaarderskosten en griffiekosten worden aan de cliënt doorbelast. 

U kunt steeds vrijblijvend een gedetailleerde offerte krijgen voor een welbepaalde zaak.