• darkblurbg
    Menno MEELDIJK
    Advocaat - Avocat - Attorney

De procedure “Europees betalingsbevel”, afgekort EBB, is alleen van toepassing wanneer het om 'grensoverschrijdende' zaken gaat, waarbij de schuldeiser en de debiteur in verschillende EU- landen zijn gevestigd.

Wanneer het gaat om een niet-betwiste schuldvordering dient ons kantoor een EU-standaardformulier in bij de rechtbank, die een Europees betalingsbevel uitvaardigt tegen de schuldenaar.

Voor deze procedure hoeven de partijen niet voor de rechtbank te verschijnen, waardoor deze procedure eenvoudiger is dan de klassieke procedure via dagvaarding .

Daar waar de schuldeiser in de gewone procedure moet verschijnen op de eerste zitting van de rechtbank om een vonnis te vorderen tegen de schuldenaar, wordt er in de procedure EBB geen zitting gehouden voor de rechtbank.

De kosten liggen dan ook beduidend lager dan de kosten in de gewone dagvaardingprocedure.

Voor het starten van de gewone procedure via dagvaarding moet de schuldeiser de dagvaardingskosten voorschieten.

In de procedure EBB hoeft de schuldeiser alleen het griffierecht te betalen, dat in België in de meeste gevallen EUR 100 bedraagt. 

In principe kan de schuldeiser het verzoek zelf indienen, zonder advocaat, wat echter niet aan te raden valt: er moeten bepaalde formele regels en bevoegdheidsregels nageleefd worden, waar de leek meestal niet in thuis is.

Het verzoek tot Europees betalingsbevel wordt ingediend via het Europese formulier A.

De griffier kijkt het verzoek na en wanneer het volledig is, wordt een Europees betalingsbevel formulier E aan de schuldenaar toegestuurd door de rechtbank. In sommige gevallen moet het betekend worden aan de debiteur door een deurwaarder.

De schuldenaar beschikt vanaf de kennisgeving van het Europees betalingsbevel over een termijn van 30 dagen om verzet aan te tekenen via een formulier F.

Tekent de debiteur verzet aan, dan wordt de zaak in principe voortgezet voor de rechtbank volgens de gewone procedures.

Als schuldeiser heeft u echter de mogelijkheid alsnog af te zien van een verdere procedure wanneer de schuldenaar verzet aantekent.

De ervaring leert dat een debiteur die een factuur weigert te betalen wegens allerlei vermeende “klachten” over het geleverde meestal niets van zich laten horen wanneer hem een Europees betalingsbevel wordt toegestuurd door de rechtbank.

Wanneer de debiteur geen verzet aantekent binnen de termijn van 30 dagen verstrekt de rechtbank een formulier G (uitvoerbaarverklaring), dat dezelfde rechtskracht heeft als een vonnis en door een gerechtsdeurwaarder tegen de debiteur uitgevoerd kan worden.

Een Europees betalingsbevel is uitvoerbaar in alle EU-landen, zodat er ook beslag kan worden gelegd op eigendommen van de schuldenaar in andere lidstaten.

Ons kantoor beschikt over een doorgedreven expertise als het gaat om grensoverschrijdende incasso binnen de EU.

Wij voeren niet alleen EBB - procedures voor de Belgische rechtbanken, maar ook in andere EU landen, zoals Luxemburg en Frankrijk.